சிறார்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி

    574

    சிறார்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி தொடங்கியது

    15-18 வயதுக்குட்பட்ட சிறார்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்வதற்கான முன்பதிவு துவங்கியது