பதவி பிரமாணம் செய்த சார்லஸ்..!

39
Advertisement

விக்டோரியன் சட்ட வல்லுநர் ஹெர்பர்ட் புரூமின் கூற்றுப்படி, இந்த சொற்றொடர் பிரிட்டிஷ் மன்னர் “முழுமையான அழியாமையை” அடைவதற்கான பொதுவான சட்டக் கொள்கையை உள்ளடக்கியது, மேலும் இது இளவரசர் சார்லஸ் தனது தாயின் மரணத்தின் தருணத்தில் அரசரானார்.

இந்த கண்ணுக்குத் தெரியாத, கிட்டத்தட்ட மாயமான அதிகாரப் பரிமாற்றம் என்பது இப்போது பின்பற்றப்படுவது – ராணி இறந்த ஒரு நாளுக்குள் நடைபெறவிருக்கும் புதிய மொனார்சாட் அணுகல் கவுன்சிலின் உத்தியோகபூர்வ பிரகடனத்திலிருந்து இறுதியில் முடிசூட்டு விழா வரை – இது உண்மைக்கு வலுவூட்டவும், பெருக்கவும் உதவுகிறது. சார்லஸின் ஸ்கிங்ஹுட், அதை உண்மையில் கொண்டு வரவில்லை.