ரஷ்யாவுக்கு சம்மட்டி அடி ….ரஷ்ய அணியை உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரிலிருந்து நீக்கி FIFA உத்தரவு

276
ST PETERSBURG, RUSSIA - NOVEMBER 16, 2019: Russia's players pose for a photograph ahead of the 2020 UEFA European Championship Qualifying Round Group I football match between Russia and Belgium at Gazprom Arena. Peter Kovalev/TASS Ðîññèÿ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Èãðîêè ñáîðíîé Ðîññèè Àëåêñåé Ìèðàí÷óê, Ðîìàí Çîáíèí, Ñåðãåé Ïåòðîâ, Àëåêñåé Èîíîâ, Ìàãîìåä Îçäîåâ, Þðèé Æèðêîâ (ñëåâà íàïðàâî íà ïåðâîì ïëàíå), Ìàðèî Ôåðíàíäåñ, Ãåîðãèé Äæèêèÿ, Àíäðåé Ñåìåíîâ, âðàòàðü Ìàðèíàòî Ãèëüåðìå è Àðòåì Äçþáà (ñëåâà íàïðàâî íà âòîðîì ïëàíå) ïåðåä íà÷àëîì îòáîðî÷íîãî ìàò÷à ÷åìïèîíàòà Åâðîïû ïî ôóòáîëó - 2020 ìåæäó ñáîðíûìè êîìàíäàìè Ðîññèè è Áåëüãèè. Ïåòð Êîâàëåâ/ÒÀÑÑ
Advertisement

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து வரும் சூழலில் சர்வதேச கால்பந்து கூட்டமைப்பு அதிரடி உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளது.ரஷ்யாவின் இந்த அத்துமீறலான போர் நடவடிக்கை உலகின் பல்வேறு நாடுகளையும் ஆத்திரப்படுத்தியது. ரஷ்யாவைத் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை உலக நாடுகள் எடுக்க வேண்டும் என உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி கோரிக்கை விடுத்திருந்தார். அதன்படி உலகின் பல்வேறு நாடுகளும் ரஷ்யா மீது பொருளாதாரத் தடைகளை அறிவித்துள்ளன . மேலும் 2022 கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் இருந்து ரஷ்யா நீக்கப்படுவதாகச் சர்வதேச கால்பந்து அமைப்பான ஃபிபா அறிவித்துள்ளது.ரஷ்ய அணிகள் மறு அறிவிப்பு வரும் வரை அனைத்து சர்வதேச கால்பந்து தொடர்களில் இருந்தும் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஃபிபா தற்போது அறிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது .