இன்று மாலை விண்ணில் பாயும் PSLV C-53 ராக்கெட்

352

இன்று மாலை ஸ்ரீ ஹரிகோட்டாவில் இருந்து விண்ணில் ஏவப்படுகிறது PSLV C-53 ராக்கெட்; 3 செயற்கைக் கோள்களை தாங்கி விண்ணில் பாய்கிறது.