ஆசிரியர்களுக்கு அதிர்ச்சி

413

பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டாலும், ஆசிரியர்கள் தினமும் பணிக்கு வர வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது.