காலையில்ஓட்ஸைஇப்படிசாப்பிடுங்கள்!! கண்கூடாகபார்க்கலாம்…

135
Advertisementபொதுவாகஅனைவரும்உடல்எடைஇழப்பிற்காகவும் ,உடல்நலத்தைபேணுவதற்காகவும்ஓட்ஸ்தான்சாப்பிடுகிறார்கள் .


அந்தவகையில்அதைஎப்பொழுதுபசாப்பிடவேண்டும்எப்படிசாப்பிடவேண்டும்என்பதைபற்றிஇக்காணொலியில்பார்க்கலாம்.
ஓட்ஸைநம்உடம்பிற்குஒருஆரோக்கியமானதானியமாகும் ,இதனால்இதனைபலரும்சாப்பிட்டுவருகிறார்கள்,இன்னும்சிலர்இதனைபுறக்கணித்துவருகிறார்கள்அலுவலகம்/கல்லூரிஅல்லதுதுரிதஉணவுசாப்பிடும்அவசரத்தில்ஆரோக்கியமானகாலைஉணவுக்குபதிலாகசமோசா,பஜ்ஜிபோன்றஎண்ணெய்பொருட்களைகூடசிடீலர்களுடன்சேர்க்கிறார்கள்.


இதுமட்டுமல்லாமல்இதைசாப்பிடுவதால்உங்கள்வயிறுநிரம்புவதுடன், வேலைசெய்யபோதுமானசக்தியும்கிடைக்கும்எனசொல்லப்படுகிறது .மேலும்இதில்ஊட்டச்சத்துக்களையும்பலவகையாகஉள்ளது, அவைமிகவும்ஆரோக்கியமானவை. காரம், இனிப்புஎனபலவகைகளில் செய்யலாம்.
நாம்ஓட்ஸசாப்பிடுவதைவழக்கமாகவைத்திருந்தால்உடல்எடையைகுறைக்க ,தோல்பராமரிப்பைமேம்படுத்த, கெட்டகொலஸ்ட்ராலைகுறைதல்போன்றவற்றிற்குமிகவும்பயனுள்ளதாகஇருக்கிறது.