கழுத்துலவெள்ளிசெயின்போட்டுருக்கீங்களா?உங்களுக்குதான்இந்தபதிவு!!!

18
Advertisement

நம்மில்ஏராளமானோர்தங்கம் அல்லதுவெள்ளியாலானசெயின்கள், மோதிரங்கள் ,கொசுபோன்றவற்றைஅணிந்திருப்போம்இதில்வெள்ளியினால்கிடைக்கும்நன்மைகளைஎன்னென்னஎன்பதைபற்றிஇத்தொகுப்பில்பார்க்கலாம்.


வெள்ளிஒருஎதிர்வினைஉலோகமாகும்தோல்அழகாகஇருக்க
வெள்ளிக்குவயதானஎதிர்ப்புபண்புகள்இருப்பதாகஅறியப்படுகிறது.இதுசருமஆரோக்கியத்தைமேம்படுத்துகிறதுமற்றும்மெல்லியகோடுகள்மற்றும்சுருக்கங்களைகுறைக்கிறதுஎனசொல்லப்படுகிறது.வெள்ளியில்பாக்டீரியாஎதிர்ப்புமற்றும்நுண்ணுயிர்எதிர்ப்புபண்புகள்நிறைந்துள்ளன. எனவேஇதுசளி, காய்ச்சல்போன்றதீங்குவிளைவிக்கும்
வைரஸ்களைஅகற்றும்எனகூறப்படுகிறது.இயற்கைசிகிச்சையாகபலநூற்றாண்டுகளாகவெள்ளிபயன்படுத்தப்படுகிறது .வெள்ளிநகைகளைஅணிவதன்மூலம்காயங்கள்விரைவில்ஆறும்மற்றும்தழும்புகள்குறையும்எனசொல்லப்படுகிறது.


வலிநிவாரணபாரம்பரியமருத்துவத்தில்வலியைப்போக்கவெள்ளிபயன்படுத்தப்படுகிறது. வெள்ளிநகைகளைஅணிவதால்மூட்டுவலிகுறைவதாகசொல்லப்படுகிறது.உடல்வெப்பநிலைகட்டுக்குள்வைக்கவெள்ளிவெப்பம்மற்றும்மின்சாரத்தின்கடத்தி.எனவே, வெள்ளிநகைகளைஅணிவதன்மூலம், உடல்வெப்பநிலைகட்டுக்குள்இருக்கும்.மேலும்வெள்ளிஉங்களைகுளிர்ச்சியாகஉணரவைக்கிறது.
இவைகளைஅணிவதால்மனம்அமைதியடைவதுடன்மனஅழுத்தம் ,பதட்டம் ,கோவம்போன்றவைஏற்படாதுஎன்பதுகுறிப்பிடத்தக்கது.