சோம்பல் கரடிகளின் ரோமத்தில் வீரியமிக்க ஆண்டிபயாடிக் பாக்டீரியாக்கள் இருப்பதை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்து அசத்தியுள்ளனர்…

19
Advertisement

sloth எனப்படும் சோம்பல் கரடிகள் மத்திய அமெரிக்காவின் கோஸ்டா ரிகா கடற்பகுதிகளில் அதிகம் காணப்படுகிறது.

இந்த விலங்கின் ரோமத்தை ஆராய்ச்சி செய்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், அதில் வீரியமிக்க ஆண்டிபயாடிக் பாக்டீரியாக்கள் இருப்பதை உறுதி செய்துள்ளனர். மருந்துகளுக்கு கட்டுப்படாத நுண்ணுயிரியான சூப்பர்பக்ஸ்-க்கு இந்த பாக்டீரியாக்கள் தீர்வாக இருக்கும் என நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர். சோம்பல் கரடியின் ரோமத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள இந்த பாக்டீரியாக்கள், மருத்துவ உலகில் புதிய புரட்சியை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.