மிரட்ட வருகிறது ஒமிக்ரான்

    225

    ஒமிக்ரான் தற்போது மிரட்ட தொடங்கியிருக்கிறது – முதலமைச்சர் பேச்சு