நாள்முகத்திற்கு Ice Cube மசாஜ்!! அதிசயத்தைகிங்குடாகபார்க்கலாம்…

99
Advertisement

பொதுவாகநம்மில்பலர்தற்பொழுதுதங்களதுசருமத்தின்மீதுஅக்கறைஎடுத்துஅதைபாதுகாக்கஆரமித்துவிட்டோம்என்பதுதான்நிதர்சனமானஉண்மையாகும்.

சருமத்தைபாதுகாக்கஏராளமானவழிகளைபின்பற்றுவோம்அதில்ஒன்றைபற்றிஇத்தொகுப்பில்பார்க்கலாம்.அதுஎன்னவென்றால்ஐஸ்கட்டி..

மென்மையானமற்றும்சுத்தமானபருத்திதுணியில் 4கிலிருந்து 5 ஐஸ்கட்டிகள்வரைஎடுத்துஅதைமுகத்தில்மசாஜ்செய்யவேண்டுமாம்.

இதில்நாள்ஒன்றிற்குஇரண்டுமுறைஐஸ்கட்டிகளைகொண்டுமுகத்தில்மசாஜ்செய்யலாமாம்,இதனைகொண்டுமுகத்தைமசாஜ்செய்யும்பொழுதுமுகத்திலிருக்கும்அழுக்குகள்நீங்கிமுகம்சுத்தமாகபளிச்செனமாறுவதுமட்டுமில்லாமல்முகப்பருக்கள்வராதெனசொல்லப்படுகிறது.

மேலும்நம்முகத்தின்ரத்தஓட்டம்சீராவதுடன்வீக்கங்கள்ஏற்படாமலும்,ஏற்பட்டவீக்கம்குறையவும்உதவிபுரிவதாகசொல்லப்படுகிறது.

இதுமட்டுமல்லாமல்ஐஸ் ,கட்டியைமுகத்தில்மசாஜ்செய்வதால்வயதுமூப்படையும்தோற்றத்தைதாமதப்படுத்துவதாகசொல்லப்படுகிறது.மேலும்கருவளையம்நீங்குவதோடுபொலிவானசருமம்கிடைக்குமாம்முகத்தில்அழுக்குசேராமல்இருந்தாலேபலபிரச்சனைகள்நீங்கும். ஐஸ்கட்டியைபயன்படுத்தினால்இதுபோன்றபிரச்சனைகள்இருக்காதென்பதுகுறிப்பிடத்தக்கது.